Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Rekonstrukce Terapeutické komunity Vršíček

 

logo ROP

Na závěr
Na konci června 2017 končí pětileté monitorovací období udržitelnosti projektu.
Za těchto pět let prošlo komunitou 93 klientů, někteří vydrželi celý rok léčby, někdo odešel dřív. Po celou dobu mohli v komunitě využívat zrekonstruované a dispozičně lépe upravené prostory objektu i okolního prostředí a zároveň "zrekonstruovaný" terapeutický program, který zavedl nový ředitel organizace.
Za toto období jsme museli řešit některé závady, které se objevily v běžném provozu. Omezením je malý objem odpadní jímky, která se vyváží několikrát měsíčně.
V rámci nového programu komunity mimo jiné již několik let pořádáme setkání pro bývalé klienty - absolventy. Na den se vracejí a vzpomínají, a zároveň jsou povzbuzením pro ostatní.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Realizace
Od 1.5.2011 začala realizace projektu. Projekt měl čtyři etapy.
28.6.2012 jsme odevzdávali čtvrtou monitorovací zprávu o realizaci projektu.
Rekonstrukce stála necelých 21,5 mil.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Počátky
Prvotní myšlenky směřující k rekonstrukci areálu terapeutické komunity byly ze strany vedení SKP vysloveny již před zahájením programovacího období 2007 – 2013, tj. před vlastní existencí ROP Jihozápad. Vedení SKP proto informovalo o zvažovaném záměru svého zřizovatele (Evangelickou církev metodistickou), který je vlastníkem dotčené nemovitosti. Zřizovatel vyslovil souhlas se záměrem a jeho cíli a přislíbil finanční podporu na pokrytí realizační fáze projektu.

V březnu roku 2006 proto byla na základě identifikovaných potřeb zpracována externím dodavatelem urbanisticko architektonická studie na rekonstrukci areálu TK. V průběhu let 2006 a 2007 byly vedeny intenzivní debaty mezi vedením SKP, zpracovatelem studie, zřizovatelem, vedoucími zaměstnanci SKP a TK Vršíček a dalšími externími subjekty. Na základě těchto jednání vyplynula s ohledem na neziskový charakter organizace potřeba zajištění dostatečného množství finančních prostředků z různých zdrojů. Proto byly o plánované rekonstrukci areálu TK informovány partnerské organizace (i zahraniční) a státní instituce, byla prověřena možnost spolufinancování projektu ze zdrojů EU a jako vhodný dotační titul byl identifikován ROP Jihozápad.
26.1.2011 byla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners