Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terapeutická komunita - Průběh programu

Program v terapeutické komunitě trvá 12 měsíců. Základní metodou práce je metoda terapeutické komunity. Klienti se do programu zapojují na základě vlastního rozhodnutí a kdykoli ho mohou opustit. Program je rozdělen do 3 fází, jejichž délka je ale pouze orientační a u každého klienta je stanovována individuálně. Prvních 14 dnů se chápe jako zkušební období, klient má možnost poznat pravidla a strukturu programu a rozhodnout se, zda se ho chce aktivně zúčastnit.
    
1. fáze

  • první 3 měsíce jsou charakteristické omezením klienta, který nesmí sám opouštět komunitu, nemá samostatné vycházky, návštěva rodinných příslušníků se může uskutečnit až za měsíc po nástupu do programu. Cílem je narušit jeho systém rituálů a uspokojování potřeb a dát mu možnost se co nejvíce oprostit od minulosti. Pro klienta platí všechny řády a pravidla komunity. Většina aktivit, včetně trávení volného času, probíhá řízeně a ve skupině.

2. fáze

  • 4.-9. měsíc v programu je charakteristický především postupným přebíráním zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za dění v celé TKV a také získáváním výsad a možností většího kontaktu s prostředím mimo komunitu. Klient by měl být schopen překonávat obtížné situace, vnímat svá slabá místa a chtít na nich pracovat. V rámci terapeutických skupin se snaží objevit kořeny své závislosti.
    Postupně získává možnost chodit na samostatné vycházky a výjezdy (k lékaři, na úřady atd.), samostatně nakupovat, později i trávit i delší dobu (víkend) mimo TKV na tzv. dovolenkách - u rodičů a příbuzných (s důrazem na obnovení a budování vztahů s nimi), případně v místech, kde plánuje svou budoucnost po TKV.
    Všechny tyto aktivity jsou pod dohledem pracovníků TKV - klient ohlašuje čas příchodu a odchodu na vycházku, musí dodržovat stanovenou dobu, podává Žádost o dovolenku, probírá možná rizika s pracovníkem, vypracovává podrobný plán dovolenky (se zvláštním ohledem na možná rizika), po návratu do TKV absolvuje dechovou zkoušku alkoholu, případně test na přítomnost metabolitů návykových látek v moči nebo slinách, referuje o dovolence na večerní nebo nedělní komunitě, probírá s poradcem jednotlivé situace a události.

3. fáze

  • závěrečné 3 měsíce programu jsou charakteristické především velkým důrazem na ukončení léčby a odpoutávání se od komunity, zajištění následné péče (je doporučováno středisko následné péče s chráněným bydlením), řešení možné rekvalifikace, hledání zaměstnání, a budování sítě bezpečných vztahů mimo komunitu. Účastní se terapeutických skupin. Ve skupinovém procesu přináší témata, která souvisí se třetí fází (úspěchy/neúspěchy v souvislosti se seberealizací, hledáním práce a vlastního bydlení, úzkosti související s odloučením od skupiny, obavy z budoucnosti). Snaží se uvědomit si vnitřní a vnější zdroje (sebevědomí, sebehodnocení, podpora rodiny, spolupráce s dalšími sociálními službami).

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

Loga na Web SKP