Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terapeutická komunita - Program v komunitě

Cíl programu:
Cílem programu je podchytit klienty s problémem závislosti, motivovat je k léčbě a aktivizovat jejich úsilí k dosažení cíle, jímž je abstinence drog, zdravý životní styl a znovunavrácení se do společnosti. Jde o intenzivní, strukturovaný, přesně stanovený program, který v sobě zahrnuje rovnoměrně rozložené aktivity tvůrčího a oddechového charakteru.

Program obsahuje:

  • různé formy skupinové terapie a komunitních setkávání - ranní komunita, večerní komunita, přestupová komunita, hodnotící komunita, skupinové psychoterapie, arteterapie, prevence relapsu, interakční skupiny, reflektivní skupiny, genderové skupiny, samořídící skupina
  • individuální poradenství - každý klient si na počátku léčby vybere svého klíčového pracovníka (garanta), který ho provází po celou dobu léčby a společně plánují důležité kroky klienta v léčbě a hodnotí jeho postup v léčebném procesu a procházení jednotlivými fázemi. Při společných rozhovorech také monitorují a někdy i propracovávají důležitá témata pro klientovu psychoterapeutickou léčbu. Z těchto rozhovorů se často krystalizují témata pro následnou skupinovou práci. Klient s garantem pracují také na stanovování krátkodobých i střednědobých individuálních cílů a posléze naplňování cílů hodnotí.
  • pracovní terapii - jedná se převážně o úklid a údržbu objektu, přípravu pokrmů pro všechny přítomné v komunitě, péči o hospodářská zvířata, užitkovou i okrasnou zahradu. K dispozici máme rovněž vybavenou dílnu s několika dřevoobráběcími stroji, kde odborný pracovník obsluhuje stroje, klienti provádějí nenáročné přípravné nebo dokončovací práce.
  • sociální práci - zohledňuje potřeby klientů z hlediska jejich sociálního zabezpečení a sociálních problémů, kterým čelí. Principem sociální práce není řešit problémy za klienty, ale s klienty.
  • volnočasové aktivity - většinou jde jak o společné organizované činnosti, tak o aktivity individuální, kterými mohou klienti vyplnit svůj volný čas. Cílem je nejen zábava a zpestření pobytu v TKV, ale hlavně inspirace pro trávení volného času i v budoucnu po dokončení programu v TKV. Všechny tyto aktivity si organizují klienti sami za účasti terapeuta.
  • zátěžové akce - vícedenní (většinou putovní, do přírody) pobyty klientů mimo prostory TKV, zaměřené na zlepšení kondice, frustrační tolerance, řešení obtížných situací, stmelení kolektivu, získání pozitivních zážitků, posílení motivace pro abstinenci a inspiraci pro možné trávení volného času po léčbě.
  • práci s rodinou - probíhá v rámci nedělních návštěv rodinných příslušníků v komunitě, po domluvě i v jiný den i mimo komunitu (v sídle SKP v Plzni). Nabízíme i vícedenní (víkendové) pobyty s přespáním v pokoji pro hosty a účast na strukturovaném programu spolu s klienty. Organizujeme společné soboty pro rodiče všech klientů se speciálním programem.

Automaticky v programu zajišťujeme též ubytování, stravu a ve spolupráci s externími odborníky také psychologický, zdravotní a sociální servis.

Na odkazu http://www.skp-plzen.cz/article/detail/ke-stazeni  je k dispozici ke stažení:

Základní informace o službě
Místní a časová dostupnost TKV
Postup při jednání se zájemcem o službu
Vstupní dotazník
Denní režim
Příručka pro klienty
Provozní řád
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Postup pro uzavírání smlouvy
Smlouva o poskytnutí sociální služby
Propagační leták
Pracovní postupy pro poskytování sociální služby
Popis terapeutických skupin
Postup pro podávání a vyřizování stížností
Postup pro opatření omezující pohyb osob
Postup pro aplikování institutu vážně míněného nesouhlasu
Průvodce léčbou v terapeutické komunitě
Ochrana práv uživatele služby
Střet zájmů
Uplatnění vlastní vůle klienta
Volitelné aktivity
Postup pro ukončení poskytování sociální služby

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners