Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Cíle projektu Rekonstrukce TKV

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce areálu TK Vršíček a pořízení nezbytného vybavení, které bude představovat základní zázemí pro pobyt klientů v TK, a dále vybavení, které bude využito během pracovní terapie. Stávající kapacita TK (12 lůžek) nepostačuje pokrýt identifikovanou poptávku a neumožňuje rozvoj těchto specifických sociálních služeb a trvalé zvyšování jejich kvality, o což SKP od svého založení usiluje.

Rekonstrukce Terapeutické komunity VršíčekDíky realizaci projektu dojde k navýšení kapacity zařízení až na 20 lůžek. Rekonstrukce rovněž přinese ekonomickou úsporu a naplnění všech požadavků standardů sociální péče vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR. V rámci projektu bude rekonstruována také místnost, která nahradí nynější provizorní pracovní dílnu v kotelně a která umožní rozšířit program činností nabízených v rámci pracovní terapie klientů.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby ve věku 19 až 45 let závislé na návykových látkách. Vedení SKP předpokládá vytíženost kapacity TK min. na úrovni 15 lůžek (tj. 15%).

Do projektu je zapojen partner Point 14, který s žadatelem dlouhodobě spolupracuje a poskytuje sociální služby. Dalšími partnery jsou Magistrát města Plzně a Evangelická církev metodistická, kteří darovali finanční prostředky na uhrazení finanční spoluúčasti žadatele v projektu.

Uskutečněná výběrová řízení

 • VŘ na zpracovatele projektové a prováděcí dokumentace a autorský dozor
 • VŘ na zpracovatele Zjednodušeného finančního a ekonomického hodnocení projektu
 • VŘ na zpracovatele výběrového řízení na stavební firmu,
 • VŘ na stavební firmu,
 • JŘBU na vícepráce na stavbě,
 • VŘ na účetní firmu,
 • VŘ na finanční a ekonomické poradenství projektu,
 • VŘ na koordinátora bezpečnost práce na staveništi,
 • VŘ na dodavatele tiskovin, velkoplošného panelu a pamětní desky,
 • VŘ na dodavatele vybavení kuchyně v terapeutické komunitě,
 • VŘ na dodavatele vybavení jídelny se společenskou místností,
 • VŘ na dodavatele vybavení dílny,
 • VŘ na dodavatele PC a tiskárny.

Hlavní cíl projektu plně odpovídá podporovaným aktivitám v rámci oblasti podpory 2.5:

 • Rozvoj sítě sociálních služeb – výstavba, rekonstrukce a modernizace ústavů sociální péče, zázemí pro terapeutické komunity, sociální poradny,
 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení sloužících skupinám ohrožených vyloučením ze společnosti – domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy. domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb a další.
 • Nákup a modernizace vybavení zařízení sociálních služeb – technologie a vybavení pro výše uvedená zařízení sociálních služeb.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners